دبیرستان غیردولتی دخترانه درخشش (متوسطه دوره اول) اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

درخشش دانش آموزان عزیزمان در آزمون استعدادهای درخشش 1400

اسامی دانش آموزان رتبه اول و دوم پایه نهم سال تحصیلی 1400-1399

اسامی دانش آموزان رتبه سوم پایه نهم سال تحصیلی 1400-1399

اسامی دانش آموزان رتبه ممتاز پایه نهم سال تحصیلی 1400-1399

اسامی دانش آموزان رتبه اول و دوم پایه هشتم سال تحصیلی 1400-1399

اسامی دانش آموزان رتبه سوم و ممتاز پایه هشتم سال تحصیلی 1400-1399

اسامی دانش آموزان رتبه اول پایه هفتم سال تحصیلی 1400-1399

اسامی دانش آموزان رتبه دوم، سوم و ممتاز پایه هفتم سال تحصیلی 1400-1399

راهیابی دانش آموزان عزیز به مرحله نیمه نهایی لیگ علمی پایا

منتخبین جشنواره نوجوان خوارزمی بخش زبان انگلیسی راه‌یابی به مرحله استانی

مشاهده مطالب قدیمی تر...