دبیرستان غیردولتی دخترانه درخشش (متوسطه دوره اول) اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

سخن موسس محترم دبیرستان درخشش سرکار خانم زهره محزون

((با هم بودن آغاز است ، با هم ماندن پیشرفت و با هم کار کردن موفقیت))

نظام آموزشی پویا هر لحظه در فکر نو شدن است. در بستر تشویق خلاقیت هاست که جریان یاددهی و یادگیری را می توان بهتر هدایت کرد. مطمئناً هیچ تحولی در آموزش و پرورش رخ نخواهد داد مگر اینکه ابتدا در نحوه نگرش مدیر مدرسه به عنوان رهبر نظام آموزش و پرورش تغییر حاصل شود و این را باید در نظر داشت که ما برای دانش آموزان هستیم نه دانش آموزان برای ما.

بنابراین تحول این باورها که اگر بخواهیم می توانیم و برای نیل به موفقیت ها آسانسور وجود ندارد بلکه مجبوریم از پله ها استفاده کردن را در خود تقویت کنیم و باید این را هم در نظر داشت که هیچ مدرسه ای قادر نیست با مهارت های یک نفر رشد کند بلکه در کار گروهی می توان خود را به آنچه می خواهد و لیاقت اوست برساند. بدون کارکنان شایسته و آموزش دیده نمی توان کارها را تفویض کرد ، که این یکی از مهمترین اولویت های آموزشی است. مطمئنا هیچ کار بزرگی بدون اراده ی بزرگ میسر نشده است و باید به دانش آموزان کمک کرد تا همان شوند که می توانند بشوند انشااله...

اینجانب با توکل به خداوند بزرگ با توجه به مسئولیت بسیار سنگینی که بر دوش خود احساس می کنم تمامی تلاش و تجربیاتی را که طی سالها کسب نموده ام با همراهی و همدلی اولیا فهیم و پرسنل زحمتکش خود به کار خواهم بست تا در راه رسیدن به اهداف متعالی نظام آموزشی ضمن تربیت نسلی متفکر و هوشمند موجبات رضایتمندی خداوند متعال را فراهم سازم.

 

                                   مدیر و موسس دبیرستان درخشش دوره اول

                                                       زهره محزون