دبیرستان غیردولتی دخترانه درخشش (متوسطه دوره اول) اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

تجهیزات آزمایشگاه دبیرستان درخشش دوره اول