دبیرستان غیردولتی دخترانه درخشش (متوسطه دوره اول) اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

فضای داخلی و بیرونی دبیرستان درخشش دوره اول

فضای داخلی و بیرونی دبیرستان درخشش متوسطه دوره اول