دبیرستان غیردولتی دخترانه درخشش (متوسطه دوره اول) اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

راهنمای استفاده از اسکای روم

فایل ضمیمه زیر جهت استفاده بهتر از اسکای روم می باشد.

فایل های ضمیمه :

آموزش برنامه cam scanner

فایل ضمیمه زیر آموزش برنامه cam scanner می باشد.

فایل های ضمیمه :

منتخبین شورای دانش آموزی سال تحصیلی 1401-1400

درخشش دانش آموزان عزیزمان در آزمون استعدادهای درخشش 1400

اسامی دانش آموزان رتبه اول و دوم پایه نهم سال تحصیلی 1400-1399

اسامی دانش آموزان رتبه سوم پایه نهم سال تحصیلی 1400-1399

اسامی دانش آموزان رتبه ممتاز پایه نهم سال تحصیلی 1400-1399

اسامی دانش آموزان رتبه اول و دوم پایه هشتم سال تحصیلی 1400-1399

اسامی دانش آموزان رتبه سوم و ممتاز پایه هشتم سال تحصیلی 1400-1399

اسامی دانش آموزان رتبه اول پایه هفتم سال تحصیلی 1400-1399